Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

Marsova
Reposted fromthetemple thetemple
6968 57a3
6968 57a3
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viahouda houda
Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows.
— (via sincerelylizzy)
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viahouda houda
Marsova
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
Marsova
8327 ead7
Marsova
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadzulajj dzulajj
Marsova
1198 cb1b
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
Marsova
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromlabellavita labellavita viamajenki majenki
Marsova
Marsova
Reposted fromthetemple thetemple
Marsova
2843 5cc6
Reposted fromxhiya xhiya viamajenki majenki
Marsova
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamajenki majenki
Marsova
5899 1416 500
Reposted fromrol rol viamajenki majenki
Marsova
Reposted fromgruetze gruetze viathetemple thetemple
Marsova
Reposted fromoll oll viamajenki majenki
0511 945c

India Varanasi

Reposted fromfollow follow viathetemple thetemple
Marsova
Street art in Leipzig.
Reposted fromArchimedes Archimedes viathetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl